Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški

Danas, u utorak, 19.rujna 2023. godine, u Gradskoj vijećnici u Ljubuškom, održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški. Na dnevnom redu sjednice bilo je 15 točaka.
D n e v n i red:

 1. Usvajanje zapisnika s XXVII. sjednice Gradskog vijeća,
 2. Aktualni sat (vijećnička pitanja, sugestije, prijedlozi i ostalo),
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu,
 5. Prijedlog Odluke o komunalnom redu,
 6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju uvjeta i kriterija, raspisivanju i provedbi javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada Ljubuškog sa Javnim oglasom za izbor i imenovanje,
 7. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za izbor predsjednika i članova Nadzornih odbora i Upravnog vijeća Grada Ljubuškog,
 8. Prijedlog Rješenja:
  a) o razrješenju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje nije donijet provedbeni plan,
  b) o imenovanju članova stručnog Povjerenstva za utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za područje Grada Ljubuškog gdje nije donijet provedbeni plan,
 9. Prijedlog Rješenja :
  a) o razrješenju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
  b) o imenovanju Povjerenstva za provedbu javne licitacije za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Ljubuškog,
 10. Prijedlog Rješenja o:
  a) razrješenju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
  b) imenovanju Povjerenstva za rješavanje po žalbi na odluke u kojima je u prvom stupnju rješavano na temelju odluka Gradskog vijeća, u okviru isključivih prava i dužnosti Grada Ljubuškog,
 11. Prijedlog Rješenja o dodjeli koncesije za korištenje zemljišta u poljoprivredne svrhe:
  a) Boži (Grgo) Sušcu, Cerno 30,
  b) Antoniu (Mirko) Borasu, Hardomilje 183,
 12. Prijedlog Rješenja o davanju suglasnosti na Statut JU „Centra za socijalni rad Ljubuški“
 13. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Prostornog plana grada Ljubuškog (2015.-2025.)
 14. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provođenju Urbanističkog plana grada Ljubuškog
 15. Zaključak o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

Iz predloženog dnevnog reda izdvojili bi tri točke koje su posebno obrazložene na sjednici.
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu
Točku je obrazložio pomoćnik gradonačelnika – šef službe za riznicu, računovodstvo i financije grada Ljubuškog, Stipe Bubalo.

Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu vrši se izmjena i dopuna Odluke o Proračunu grada Ljubuškog za 2023.godinu. Proračun grada Ljubuškog planiran je u iznosu od 18.583.000,00 KM.
Odlukom o izmjeni i dopuni Odluke o proračunu Grada Ljubuškog za 2023. godinu ukupno planirana sredstva povećavaju se za 2.045.000,00 KM.
Kod prihoda i primitaka Proračuna do najvećih izmjena dolazi u sljedećim kategorijama:
Prihodi od poreza povećavaju se za 565.000,00 KM i to na sljedećim kontima

 • Ukupno povećanje poreza na imovinu iznosi 85.000,00 KM
 • Ukupno povećanje poreza na dohodak iznosi 480.000,00 KM
  Neporezni prihodi povećavaju se za 830.000,00 KM i to na sljedećim kontima:
 • Ukupno povećanje prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine iznosi 535.000,00 KM
  Od ovih prihoda, odnosno od prihoda od poduzetničke aktivnosti i imovine, vrijedi izdvojiti – Prihod od JP Parkovi rebalansom se povećava za 500.000,00 KM
 • Ukupno povećanje naknade i pristojbi na pružanja javnih usluga 295.000,00 KM
  Tekući transferi (transferi i donacije) povećavaju se za 250.000,00 KM
  Kapitalni primici se ovim rebalansom povećavaju za 400.000,00 KM i to na kontu od prodaje zemljišta
  U izmjeni i dopuni Odluke o Proračunu nisu planirana kreditna zaduženja

Rashodi i izdaci Proračuna rebalansom se povećavaju za 2.045.000,00 KM.
Najveća povećanja su planirana na sljedećim kontima:
Usluge popravka cesta povećavaju se za 550.000,00 KM
Usluge održavanja lokalnih cesta i putova povećavaju se za 450.000,00 KM
Transfer za posebne namjene povećava se za 200.000,00 KM
Kapitalni transfer u infrastrukturu poslovne zone povećava se za 170.000,00 KM
Izdaci za usluge deponiranja otpada na komunalnu deponiju povećavaju se za 150.000,00 KM
Subvencija za nove zelene površine povećava se za 150.000,00 KM
Kapitalni transfer za vodovode povećava se za 150.000,00 KM
Planira se novi konto transfer za osobe s invaliditetom – roditelj njegovatelj u iznosu 100.000,00 KM i za isto toliko je povećan prihod od Federacije za ovu namjenu
Svoje mjesto u povećanju sredstava našao je i šport:
Kapitalni transfer za rekonstrukciju svlačionica Gradske športske dvorane planira se ovim rebalansom u iznosu od 70.000,00 KM
Kapitalni transfer za EHF podlogu za rukomet planira se ovim rebalansom u iznosu za 70.000,00 KM
Transfer za šport povećava se za 52.000,00 KM
Od ostalih povećanja izdvojit ćemo još isplatu maturantima srednjih škola koja je planirana u iznosu od 76.000,00 KM
„Sve predložene korekcije prethodno planiranih proračunskih pozicija izvršene su na realnim osnovama, detaljno provedenim analizama do sada realiziranih prihoda i izdataka, sklopljenih ugovora, preuzetih obveza i izvršenim procjenama o potrebama do kraja tekuće godine.
Ovim rebalansom je izvršeno potrebno prestrukturiranje odnosno preraspodjela rashoda na način da se sredstva rasporede na pozicijama gdje je to povećanje neophodno“, navodi se, među ostalim, u obrazloženju.

Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima Grada Ljubuškog u akademskoj 2023/24 godinu obrazložio je gradonačelnik Vedran Markotić

Odlukom o dodjeli jednokratnih financijskih potpora brucošima grada Ljubuškog propisuje se visina, uvjeti i postupak dodjele jednokratnih financijskih potpora brucošima, odnosno studentima s područja grada Ljubuškog koji prvi put upisuju prvu godinu studija državnih sveučilišta, za akademsku 2023./24. godinu.
Sredstva za Potpore osigurana su u Proračunu grada Ljubuškog, te će se dodijeliti svim brucošima koji ostvaruju pravo na Potporu u iznosu od 500,00 KM.
Pravo na potporu imaju svi studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnih sveučilišta, a koji imaju prebivalište na području grada Ljubuškog
Kako bi ostvarili pravo na Potporu, studenti su dužni kumulativno ispunjavati sljedeće uvjete:

 • imati prebivalište na području grada Ljubuškog
 • prvi put upisati prvu godinu preddiplomskog ili integriranog studija državnih sveučilišta
 • imati status redovitog studenta
  Dodjela potpora izvršit će se putem javnog poziva kojeg objavljuje Gradonačelnik sukladno ovoj odluci

Prijedlog Odluke o komunalnom redu
Prijedlog Odluke o komunalnom redu obrazložio je pomoćnik gradonačelnika i šef službe za stambeno – komunalne poslove grada Ljubuškog, Željko Perić
Odlukom o komunalnom redu propisuje se komunalni red u cilju uređenja naselja, održavanja čistoće, načina uređenja, čuvanja i korištenja javnih površina, skupljanja komunalnog otpada, odvoza i postupanja sa skupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih naprava i objekata na području grada Ljubuškog, kao i mjere za provođenja reda i kaznene odredbe.
Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve fizičke osobe, fizičke osobe – obrtnike, osobe koje obavljaju drugu samostalnu djelatnost, kao i pravne osobe.
Odluka o komunalnom redu sadrži: Opće odredbe, uređenje naselja, održavanje čistoće i čuvanje javnih i ostalih površina, korištenje javnih površina, prikupljanje, odvoz i postupanje sa prikupljenim komunalnim otpadom, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje protupravno postavljenih predmeta, mjere za provođenje komunalnog reda odredbe o inspekcijskom nadzoru, kaznene odredbe, te prijelazne i završne odredbe.
Ostale točke dnevnog reda bile su više proceduralnog karaktera.
Poslušajte što je o današnjoj sjednici Vijeća rekao gradonačelnik Vedran Markotić:

Poslušajte integralni snimak današnje sjednice Vijeća:

Radio Ljubuški

Objava Održana 28. sjednica Gradskog vijeća Ljubuški pojavila se prvi puta na Radio Ljubuški.

radioljubuski.ba

spot_img

DRUGI UPRAVO ČITAJU

Možda vas zanima